ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 4587
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  Νάξος,  8 -04-2014  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.  Ετους  2014  
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο  ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)  του κάθε προς προμήθεια είδους  για  την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια  Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού των Υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων του Δήμου Ετους  2014  
ενδεικτικού προϋπολογισμού € 112.683,82   (συμ/νου Φ.Π.Α 16%), 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που βρίσκεται στη Χώρα Νάξου, στις  9η   Μαΐου  2014 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.
Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο ίδιο τόπο και ώρα. 
Οι ενδιαφερόμενοι θ α υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών  
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς το  (Φ.Π.Α 16%). 
Ο μειοδότης υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο.
Παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ.α.α
Τοτόμης Πρωτονοτάριος 
Αντιδήμαρχος  

Σχόλια are closed.