ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& 
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Νάξος,  3  /11/2015
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ.: 22419
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                       
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
Προκηρύσσει Πρόχειρο  διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  του   Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,  για το έτος 2015, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 57.716,84  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  από οικονομική άποψη προσφορά. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 18/11/2015, ημέρα Τετάρτη    και ώρα 10 :00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης αξίας της προμήθειας   για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό, ήδη   ποσού  938,49          ευρώ  
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ.α.α     
Πολυκρέτης Εμμανουήλ 
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.