Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού όπως αναφέρονται στην προκήρυξη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, προϋπολογισμού 26.921,61€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 10/03/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Διαβάστε την προκήρυξη.

Comments are closed.