Προμήθεια ειδών καθαριότητας Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 19548/1.11.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          21PROC009452080
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας ειδών καθαριότητας Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2021»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας ειδών καθαριότητας Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2021, εντός 5 ημερών από την αποστολή της παρούσης (έως και 08/11/2021).

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 36.118,69 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος των ΚΑ κάθε υπηρεσίας του έτους 2021, ως ακολούθως:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΤΙΡΙΑ) 6.284,06 7.616,91
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 2.865,08 3.473,68
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6.650,84 7.997,79
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 71,21 84,84
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 201,41 239,62
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2.676,47 3.229,99
Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6.127,05 7.395,94
Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5.120,32 6.079,92
ΣΥΝΟΛΑ 29.996,44 36.118,69

Η προμήθεια θα αφορά στα ακόλουθα είδη (ανάλυση στην επισυναπτόμενη Μελέτη και στο τιμολόγιο προσφοράς):
Σάκοι Απορριμμάτων – CPV: 19640000-4
Χαρτικά – CPV: 33760000-5
Λοιπά είδη καθαριότητας και Ευπρεπισμού – CPV: 39831200-8, 39224300-1, 33750000-2 & 39222120-1

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε δημοπρασία
-Ποινικό Μητρώο (εντός 3μήνου η έκδοση). Προσκόμιση: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ ή η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο της υπογραφής
-ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της προμήθειας)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής): 1. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών, 2. Για τη μεταφορά των ειδών σε όλες τις υπηρεσίες με χρέωση αναδόχου

Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.