ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΔΑ:ΒΛ96ΩΚΗ-ΓΡΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    Νάξος, 04/09/2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&                       Αρ. Πρωτ.: 11998
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ  2013
Του ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για τη λειτουργία του Παντοπωλείου «Ελπίδα» για το έτος 2013, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.998,25€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 24/09/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α.) των προϊόντων για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Τα έξοδα δημοσίευσης, του παρόντος διαγωνισμού  θα βαρύνουν τον ανάδοχο .
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60121) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
o Αντιδήμαρχος
Δημήτριος Μανιός                                                                                                                                       

Σχόλια are closed.