Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              Νάξος, 23/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                             Αρ. Πρ.: 23847
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360155
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, έως και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019, ως ακολούθως:

«Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
έτους 2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.283,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
– ποσοστό έκπτωσης:

Είδη Οπωροπωλείου – 10.283,00 € / CPV: 03221000-6 και 15842400-6 (λαχανικά + φρούτα)

Τροφοδοσίας Παιδικών Σταθμών ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένα τμήματα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα στοιχεία της Μελέτης και οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.e-naxos.eu/, έχουν αναρτηθεί τα σχετικά με την προμήθεια στοιχεία: Μελέτη-Τεχνικές Προδιαγραφές-Τιμολόγιο Προσφοράς, Υπεύθυνη Δήλωση.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου)
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ της εταιρείας
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ της εταιρείας
4. Υπεύθυνη δήλωση για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών και για την μεταφορά τους στην αποθήκη του Νομικού Προσώπου με έξοδα/μέσα μεταφοράς του αναδόχου.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος
καα,

Ευάγγελος Κατσαράς
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.