Προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου έτους 2020 και ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς ετών 2021-2022 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                             Νάξος, 27 Αυγούστου 2020
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                   Αρ. Πρωτ.: 14721
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
FAX: 22850-23570
e-mail: mzazani@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου έτους 2020 και ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς ετών 2021-2022 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 67.595,16 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η Μελέτη αφορά σε 5 τμήματα, με υποβολή ενιαίας ή ανά τμήμα προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).
Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:30, ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.