ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&                  Νάξος, 06/10/2014  
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             Αρ. Πρωτ.: 18830
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια  Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, για το  Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση  Έτους  2015»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
Προκηρύσσει Ανοικτό  Διαγωνισμό για την «Προμήθεια  Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, για το  Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Έτους 2015», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 134.157,96 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9%) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 31/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.).
Τα έξοδα δημοσίευσης, του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών (τηλ. 22853-60121) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
Αργύριος Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.