ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
 «Προμήθεια  Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση  Έτους  2016»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια  Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση  Έτους  2016», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.090,00 (χωρίς ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ανά ομάδα.
Τα έξοδα δημοσίευσης, του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί». Λοιπές Πληροφορίες: Ζαζάνη Μ., 2285360152.
Σημείωση: Λόγω του ότι η σχετική Μελέτη και Σχέδιο Διακήρυξης συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή πριν την αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ, επισημαίνεται ότι η διαφορά που θα προκύψει, θα τακτοποιηθεί στις σχετικές συμβάσεις.

Συνημμένα έγγραφα

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
             κ.α.α.
      o Αντιδήμαρχος
  Αργύρης Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.