ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Νάξος, 18-02-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      Αρ. πρωτ.: 2057
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«Προμήθεια  Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ , για το  Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση  Ετους  2014  
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο  ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)  του κάθε προς προμήθεια είδους  για  την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια  Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ , για το  Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση  Ετους  2014  
ενδεικτικού προϋπολογισμού € 138.995,82  (συμ/νου Φ.Π.Α 9%), 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που βρίσκεται στη Χώρα Νάξου, στις  7 Μαρτίου  2014 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.
Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων/υποομάδων των προς προμήθεια ειδών. Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει ανά ομάδα/υποομάδα Τροφίμων .
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς το  (Φ.Π.Α 9%). Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου θα αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ομάδων μη συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α .
Ο μειοδότης/ες υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο.
Παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                     

Σχόλια are closed.