Προμήθεια ειδών φιλοξενίας φυσικών προσώπων, επισήμων και υπηρεσιακών στελεχών στο Γραφείο Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Τηλ.: 22853 60101
E-mail: press@naxos.gov.gr

 

Προς:
1. Μπαλής Θωμάς Κ.
Τηλ. 22850 25284

2. Kάγκανης Μιχαήλ & Στέλιος ΟΕ
Τηλ. 22850 23383

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση που αφορά στην «Προμήθεια ειδών φιλοξενίας φυσικών προσώπων, επισήμων και υπηρεσιακών στελεχών στο Γραφείο Δημάρχου» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Η ανωτέρω ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για την ΟΜΑΔΑ Α της τεχνικής έκθεσης ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών (644,10 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Για την ΟΜΑΔΑ Β ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτών (350,30 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον κωδικό ΚΑ: 00-6433, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1330/08-09-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Η ομάδα Α αφορά στον 1ο αποδέκτη της παρούσας πρόσκλησης και η ομάδα Β στον 2ο αποδέκτη.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως τις 16-09-2021 και ώρα 13:00.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός
Συνημμένα:
Τεχνική Έκθεση

Σχόλια are closed.