ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάξος,20/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                            Αρ.πρωτ: 7940
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300                                                                                                                     ΠΡΟΣ
Πληροφορίες: Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ                                                                                 Κάθε Ενδιαφερόμενο
Τηλ.: 2285360114-115
Fax: 2285023570
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εκτυπωτή για την ταμειακή υπηρεσία

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια εκτυπωτή για την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την Παρασκευή 24/05/2019 και ώρα 10:30 .
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω προμήθεια , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την προμήθεια, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.