Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           Προς
Γραφείο Δημάρχου                                                                                Κάθε ενδιαφερόμενο
Πληροφορίες: Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: xfra@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15.00, εντός σφραγισμένου φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου σε εργάσιμες μέρες και ώρες, προκειμένου για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», συνολικού ποσού 36.280,91 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση, που επισυνάπτεται.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας των ειδών της προμήθειας.

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών που περιγράφονται στην σχετική Τεχνική Έκθεση και την Συγγραφή Υποχρεώσεων, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
3. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου (απαιτείται γνήσιο υπογραφής)
4. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (απαιτείται γνήσιο υπογραφής)
5. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.