Προμήθεια «Ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νάξος,     30/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ.:  24287

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 69.919,88€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα, την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου  2020 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για την αναπαραγωγή τους και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu.

 

Συνημμένα Έγγραφα

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 

 

Σχόλια are closed.