ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                     ΑΔΑ:ΩΡ8ΖΩΚΗ-ΧΒΜ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                               Νάξος, 30 /08 /2017
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 Αρ. Πρωτ.: 17973
Πληροφορίες : Βερύκκοκος Σταμάτιος
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360132
FAX: 22850-23570

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθειας ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου ΕΤΟΥΣ 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υλικών , για την
Προμήθεια Ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του
Δήμου »,συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.710,22 €
( συμπεριλαμβανομένου και το Φ.Π.Α 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ.234 /2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΑΔΑ : ΩΥΝΘΩΚΗ-Ν1Μ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού την Παρασκευή 22-09-2017 και ώρα 10.00π.μ. έναρξη διαδικασίας
αποσφράγισης ).
Ως Λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία
ορίζεται η Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9:30 ενώ για τις προσφορές
που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών οι φάκελοι
θα υποβάλλονται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης την Πέμπτη 21
Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο
από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής .
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
(τηλ. 22853-60153) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή
των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα
«Διαγωνισμοί».

ΣΥΝΝΗΜΈΝΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α/Α
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.