ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νάξος,20/10/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ.πρωτ:21450                        
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                             
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                
Τ.Κ.: 84300                   
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ                                              
Τηλ.: 2285360114-115                                                      
Fax: 2285023570                                                         
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr                                   
  
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού Η/Υ.
Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού Η/Υ, έως και την Δευτέρα 26/10/2015 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες , για τoν υπό προμήθεια εξοπλισμό , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115) και από το διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα: Διαγωνισμοί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.Οι οικονομικές προσφορές θα είναι σύμφωνες με την αναπροσαρμογή του ΦΠΑ απο 01/10/2015.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
        
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.  
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.