Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου, ενός (1) σαρώθρου πεζού χειριστή και ενός ηλεκτροκίνητου χειραμαξίδιου καθαρισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΔΑΜ:  23REQ012960791    –     ΑΔΑ:9ΩΞΨΩΚΗ-Μ76
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :
«Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου , ενός (1) σαρώθρου πεζού χειριστή και ενός ηλεκτροκίνητου χειραμαξίδιου καθαρισμού»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Έχοντας υπόψη την 173 /2023 (ΑΔΑ: ΨΤ2ΗΩΚΗ-ΥΛΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η μελέτη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέση κόστους – ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την προμήθεια : «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου, ενός (1) σαρώθρου πεζού χειριστή και ενός ηλεκτροκίνητου χειραμαξίδιου καθαρισμού»

Η συνολική δαπάνη, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 120.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% βαρύνει την με Κ.Α. : 62-7131.002 και αφορά το έτος 2023.
Κωδικός
CPV: 34144510-6 (Δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας
CPV: 34921100-0 (Σάρωθρο πεζού χειριστή)
CPV: 39330000-4 (Ηλεκτροκίνητο χειραμαξίδιο καθαρισμού)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμ.,ΣΑ :197181), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17-07-2023, ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 21/07/2023 και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι 6 μήνες , από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο της προμήθειας. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη διακήρυξη.

Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Βερνίκου Νεκταρία, τηλ.: 22853 60127).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.