ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νάξος, 13/05/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αρ.πρωτ: 8304                          
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                             
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                
Τ.Κ.: 84300                   
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ                                              
Τηλ.: 2285360114                                                      
Fax: 2285023570                                                         
E-mail:giosid@1442.syzefxis.gov.gr                                   
  
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού ασυρμάτων και ευρυζωνικών δικτύων
Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού ασυρμάτων και ευρυζωνικών δικτύων , έως και την Δευτέρα 18/05/2015 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες , για τoν υπό προμήθεια εξοπλισμό , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115) και από το διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
         
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.  
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.