ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού ασύρματων δικτύων και εγκατάσταση σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Νάξου.
Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού ασύρματων δικτύων και εγκατάσταση  σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Νάξου, έως και την Πέμπτη 22/07/2010 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες , για τoν υπό προμήθεια εξοπλισμό ασύρματων δικτύων, παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάξου (Τηλ 2285360114-115) και από το διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Διαβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ NAΞΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ. 

Σχόλια are closed.