Προμήθεια εξοπλισμού για τους παιδικούς Σταθμούς και τα Αθλητικά Κεντρα Δήμου Νάξου και Μικρων Κυκλαδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    Νάξος:11/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.:1493
ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αυτοτελες Γραφειο Προσχολικής Αγωγής (1ος Π.Σ.)
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφ.: Χωριανοπουλου Σοφία
Τηλέφωνο: 22850-22944
FAX: 22850-29249

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Προμήθεια εξοπλισμού για τους παιδικούς Σταθμούς και τα Αθλητικά Κεντρα Δήμου Νάξου και Μικρων Κυκλαδων »

αρ.πρωτ.διακυρηξης1490/2019 ΑΔΑΜ 19PROC005828146

ΤΟ ΝΟΠΠΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της «Προμήθεια εξοπλισμού για τους παιδικούς Σταθμούς και τα Αθλητικά Κεντρα Δήμου Νάξου και Μικρων Κυκλαδων »
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 28.988,10 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ. 58/2019 απόφαση του ΔΣ του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ,(ΑΔΑ:94ΚΖΟΚΕΨ-1ΘΖ)
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής συγκρότησης διενέργειας/ επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 22-11-2019 και ώρα 11:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους επί αποδείξει, στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφεία ΝΟΠΠΑΑΠΠΑ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Χωρα Νάξου Τ.Κ. 84300 1ος Όροφος κτιρίου Παιδικού Σταθμού Νο.π.π.α.π.π.π.α Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλαδων «Προμήθεια εξοπλισμού για τους παιδικούς Σταθμούς και τα Αθλητικά Κέντρα Δήμου Νάξου και Μικρων Κυκλαδων « το αργότερο μεχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 22 /11/ 201.9 και ώρα 11:00 το πρωί. η να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την 22/11/2019. και ώρα 11:00π.μ. στο ιδιο κτίριο , στη Χώρα της Νάξου ΤΚ.84300 Νάξος .Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και η μελέτη είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένο αρχείο

Ο Προέδρος του Δ.Σ

Κατσαράς Ευάγγελος

Σχόλια are closed.