Προμήθεια Εξοπλισμού Δασοπυρόσβεσης – Πολιτική Προστασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Νάξος, 20/09/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                             Αρ. Πρ.: 16466

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Περιβάλλοντος

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : Τμήμα προμηθειών

Τηλέφωνο: 2285360156

FAX: 22850-23570

Email: xfra@naxos.gov.gr


«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»        προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, έως την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.00:

 

«Προμήθεια Εξοπλισμού Δασοπυρόσβεσης – Πολιτική Προστασία»

ΚΑ: 70-7135.114

CPV: 18230000-0 [Διάφορα Είδη Ρουχισμού]

 

Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 70-7135.114. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.450,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική περιγραφή. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Για την εξόφληση της δαπάνης, με την κατάθεση του παραστατικού ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
  2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

 

H προσφορά  και τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν  να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο  Email: xfra@naxos.gov.gr μέχρι την καταληκτική ώρα.

Ο Δήμαρχος

κ.α.α,

Νικόλαος Σιδερής

Αντιδήμαρχος

Συνημμένα έγγραφα: Μελέτη

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια are closed.