Προμήθεια εξοπλισμού ενημερωτικού υλικού για θέματα ανακύκλωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 8/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                Αριθμός Πρωτοκόλλου 23199/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ               
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                           Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                           Absolut Concept
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                                                                                               Γεώργιος Μιχαήλ
Ταχ. Κώδ.: 843 00                                                                                                                            Υπηρεσίες Πλήρους Διαφήμισης
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου                                                                                                                    Τηλ: 22850 26677
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Σε συνέχεια της υπ’αρ. πρωτ. 22697/02-12-2020 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς η οποία απέβη άγονη, εκδίδουμε εκ νέου πρόσκληση για την ανάθεση που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού ενημερωτικού υλικού για θέματα ανακύκλωσης», σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριών ευρώ και (403,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ 24% για το έτος 2020, σε βάρος του. Κ.Α. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1665/30-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Μαζί με την προσφορά σας, να κατατεθούν απαραίτητα οι ΚΑΔ της επιχείρησης σας.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τις 09-12-2020 και ώρα 12:00.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Σταμάτης Βερύκοκκος
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Συνημμένα:
Τεχνική Έκθεση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *