Προμήθεια εξοπλισμού ενημερωτικού υλικού για θέματα ανακύκλωσης

Προς: Absolut concept   Γεώργιος Μιχαήλ

Υπηρεσίες Πλήρους Διαφήμισης

Τηλ. 22850 26677

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού ενημερωτικού υλικού για θέματα ανακύκλωσης», σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριών ευρώ και (403,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ 24% για το έτος 2020, σε βάρος του. Κ.Α. 00-6431  του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1665/30-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Μαζί με την προσφορά σας, να κατατεθούν απαραίτητα οι ΚΑΔ της επιχείρησης σας.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τις 07-12-2020 και ώρα 12:00.

Συνημμένα έγγραφα

Μελέτη

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας
Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια ενημερωτικού υλικού για θέματα ανακύκλωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια αυτοκόλλητων τα οποία θα τοποθετηθούν σε σχετικούς με την ανακύκλωση κάδους. Η χρήση των αυτοκόλλητων θα συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών για δράσεις που πραγματοποιούνται από το Δήμο για το περιβάλλον και την ανακύκλωση αλλά θα παρέχει και χρηστικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν τους πολίτες.
Το ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 403,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και η σχετική πίστωση θα εγγραφεί στον Κ.Α. 00-6431 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.
Πιο συγκεκριμένα:
Διάσταση
 40 εκ. Χ 65 εκ.
Χρώματα
 Ψηφιακή Εκτύπωση
Υλικό
 Βινύλιο με πλαστικοποίηση
Ποσότητα
 25
Τα αυτοκόλλητα, θα πρέπει να είναι υψηλής εξωτερικής αντοχής για να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες
Άρθρο 2ο : Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών και σχετικής πρόσκλησης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η προσφορά για να είναι αποδεκτή πρέπει να αφορά το σύνολο της εν θέματι προμήθειας και η προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Κάθε άλλη προσφορά θα απορρίπτεται.
2
Άρθρο 3ο: Χρόνος παράδοσης προμήθειας
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την ημερ/νια ανάθεσης.
Άρθρο 4ο: Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει στα κτίρια του Δήμου, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο. Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή.
Άρθρο 5ο: Παραλαβή Προμήθειας
Η παραλαβή των ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή. Η επιτροπή θα πραγματοποιήσει σχετικό έλεγχο (μακροσκοπικό) για την άριστη κατάσταση των ειδών. Εάν προκύψει ανάγκη ή υποψία ελαττωματικού είδους, θα σταλεί προς αντικατάσταση, με έξοδα του αναδόχου.
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας έχει οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημάρχου.
Άρθρο 6ο: Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή για το 100% του Συμβατικού Τιμήματος, γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εν θέματι προμήθειας, όπως ορίζεται στην παρούσα και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σχόλια are closed.