Ο Δήμος Νάξου  προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι λειπτών( 16.204,20 €)  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με αντικείμενο:

Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών «Σύζευξις» στους απομακρυσμένους χώρους ευθύνης του Δήμου Νάξου μέσω δικτυακών υποδομών.

To έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας»

Καταληκτική Ημερομηνία Διαγωνισμού 5/8/2009 και ώρα 12:00

Διαβάστε την Προκήρυξη

Σχόλια are closed.