ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 17/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : I. Σέρβος
Τηλέφωνο: 2285360115
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την : « Προμήθεια εξοπλισμού ΗΥ (tablet)»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη προμήθεια σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη , από σήμερα 17/12/2020 έως και 21/12/2020 και ώρα 09.00 π.μ.

«Προμήθεια εξοπλισμού ΗΥ (tablet)», ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 9.548,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών για αντίγραφα της σχετικής μελέτης.
Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ(για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.