ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Νάξος,17/07/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                         Αρ.πρωτ: 11210
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ
Τηλ.: 2285360114-115
Fax: 2285023570
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας.

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την Δευτέρα 23/07/2018 και ώρα 11:00.
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω προμήθεια , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115) και απο το site www.e-naxos.eu στην ενότητα διαγωνισμοί.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την προμήθεια, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016
Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.