ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νάξου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά από τεχνικοοικονομική άποψη, έπειτα από αξιολόγηση, για την προμήθεια «ενεργού εξοπλισμού δικτυακών υποδομών τηλεπικοινωνιών και λογισμικού συστήματος Η/Υ για την υποστήριξη των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής του Δήμου Νάξου» προϋπολογισμού 16.353,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 15%.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Η διαδικασία του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της Υπ. Αποφ. 11389/93 ΕΚΠ ΟΤΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Νάξου, στις 25-05-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την εν λόγω διακήρυξη.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νάξου στο τηλ: 2285360114.
Την πλήρη διακήρυξη της προμήθειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου. Η προκήρυξη επίσης δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-naxos.eu.

Συνημμένα έγγραφα
Διακήρυξη
Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο Δήμαρχος
Νικολ. Μαράκης

Σχόλια are closed.