Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του γραφείου Διοίκησης και των Δομών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 12-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 911
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                          Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο :2285360136
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, 10:00 π.μ., για τη ακόλουθη δαπάνη «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του γραφείου Διοίκησης και των Δομών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», σύμφωνα με τα όσα απαιτούνται στην επισυναπτόμενη μελέτη ( δίδεται τιμολόγιο προσφοράς).

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 13.175,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

• Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
• Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα.
• Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής.
• Ο ανάδοχος βαρύνεται με την όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής και τοποθέτησης των επίπλων στο γραφείο διοίκησης και στις δομές ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΚΑΙ ΚΗΦΗ.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
3. Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Συνημμένα:
1. Μελέτη – τεχνική περιγραφή
2. Φόρμα υποβολής προσφοράς

Σχόλια are closed.