Προμήθεια επίπλων γραφείων υπερεσιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Νάξος, 17/07/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                      Αρ. Πρ.: 11952

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Προς:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285360155

FAX: 22850-23570

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως και την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 και 15.00 π.μ. στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, των ακόλουθων δαπανών.

 

Η εκτέλεση της προμήθειας, συνολικού κόστους 17.341,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα:

ΚΑ 10-7133.001 για τις υπηρεσίες του Δήμου, ποσού 14.985,40€

ΚΑ 60-7341.002 Κοινωνικού Φαρμακείου, ποσού 917,60€

ΚΑ 60-7341.001 Κέντρο Κοινότητας, ποσού 1.438,40€

 

Η δαπάνη προμήθειας: «Έπιπλα γραφείων Υπηρεσιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Δομών Κοινωνικού Φαρμακείου και Κέντρου Κοινότητας έτους 2019»,  με CPV 39130000-2, είναι ενιαία και αφορά μονταρισμένα είδη.

 

[1] Αναλυτικά στο Δημαρχείο: 3 Εσόδων, 4 Δ/νση Τοπικής Ανάπτυξης, 2 Πληροφορική, 3 Ύδρευση, 1 ΔΣ, 2 Προμηθειών, 9 Τεχνική Υπηρεσία, 1 Ταμείο, 1 Παντοπωλείο, 2 Πρωτόκολλο, 1 Βιβλιοθήκη, 1 Γραφείο Πρόνοιας, 2 Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας, 1 Δημοτική Αστυνομία

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Τεχνική Έκθεση-Μελέτη-Προδιαγραφές από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και τη στήλη των Διαγωνισμών (https://e-naxos.eu/).

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποστολή/μεταφορά των μονταρισμένων καρεκλών – επίπλων στα ανωτέρω σημεία με δικά του έξοδα/ευθύνη.

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ
  3. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (δίδεται στην ιστοσελίδα του Δήμου)

Ο Δήμαρχος

καα,

 

 

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Αντιδήμαρχος

Σχετικά έγγραφα

Σχόλια are closed.