ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    Νάξος, 25/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                              Αρ. Πρ.: 21189
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                                 Προς: 1. Κάθε Ενδιαφερόμενο
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί εκ νέου για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9.00, για την προμήθεια ντουλαπιών που θα τοποθετηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών και χειροκίνητων ρολοκουρτίνων (roller) που θα τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη.

«Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων»

Κ.Α. 10-7133.001 (Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων) 

CPV: 39100000-3 (Έπιπλα)

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών.

Παράλληλα για την εξόφληση της δαπάνης, με την κατάθεση του παραστατικού ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (δίδεται από το Δήμο)
  2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνημμένο αρχείο

                                                                                    Ο Δήμαρχος

καα,

Κατσαράς Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.