ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          Νάξος, 15/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                   Αρ. Πρ.: 20652

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς:

 

1.      Κάθε ενδιαφερόμενο
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Τηλέφωνο: 2285360156

FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00, για την προμήθεια ντουλαπιών που θα τοποθετηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών και χειροκίνητων ρολοκουρτίνων (roller) που θα τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη.

«Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων»

Κ.Α. 10-7133.001 (Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων)

CPV: 39100000-3 (Έπιπλα)

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών.

Παράλληλα για την εξόφληση της δαπάνης, με την κατάθεση του παραστατικού ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (δίδεται από το Δήμο)

2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος καα,

Κατσαράς Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.