Προμήθεια επίπλων (καρεκλών διευθυντικών και συρταριέρα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                         Προς
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            Κάθε ενδιαφερόμενο
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας επίπλων των γραφείων υπηρεσιών
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης, της προμήθειας επίπλων των γραφείων υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η δαπάνη με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.283,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος των ΚΑ: 10-7133.001 του έτους 2021, ως ακολούθως:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

 ΜΟΝ.

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

1
Καρέκλα διευθυντική (2 Νομική Υπηρεσία – 2 Οικονομική Υπηρεσία – 2 Γραμματεία Δημάρχου)
Τμχ 6 150,00 900,00
2 Συρταριέρα (γραμματεία Δημάρχου) Τμχ 1 135,00 135,00
 
  ΣΥΝΟΛΟ 1035,00
  ΦΠΑ 24% 248,40
  ΤΕΛΙΚΟ 1.283,40

Με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (προαιρετικά)
-ΚΑΔ επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με την ανάθεση)

Τα έπιπλα θα παραδοθούν στο κεντρικό Δημαρχείο με έξοδα αναδόχου, ενώπιο της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

Οι φάκελοι προσφορών-δικαιολογητικών θα υποβάλλονται στο γραφείο Προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών, στο κτίριο της Γρόττας, πάνω από τον παιδικό σταθμό (πρώην ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ), υπόψη Μ. Ζαζάνη.

ΜΕΛΕΤΗ

Ο Αντιδήμαρχος,
Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

 

Σχόλια are closed.