ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                   Νάξος, 20/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                               Αρ. Πρ.: 20931
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                                                                    Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                                                                      Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9:00, για την «Προμήθεια Εργαλείων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού» με σκοπό την προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ακολούθως :

 

«Προμήθεια Εργαλείων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού»

K.A.: 20-7135.012

[Προμήθεια Εργαλείων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού] 

CPV: 44514000-6 [Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων]

Επισυνάπτεται σχετική Τεχνική Έκθεση με την περιγραφή των προς προμήθεια ειδών. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών.

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (δίδεται από το Δήμο)
  2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνημμένο αρχείο

 

                                                                                    Ο Δήμαρχος

καα,

Παντελιάς Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.