Προμήθεια εργαλείων για υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 22-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                        Αριθμός  Πρωτοκόλλου 19617
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: ΠΕΡΙΑΛΗ ΜΑΝΩΛΗ
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ

                                                                               

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» από Πέμπτη 22 Οκτωβρίου έως και Πέμπτη   29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  23.985,37 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα
  3. Φορολογική ενημερότητα
  4. ΚΑΔ επιχείρησης

Συνημμένα:
Τεχνική μελέτη

Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Ο  Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.