ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Αρ. πρωτ. 16010/13.09.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                          Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                Περιάλη Εμμανουήλ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την :
«Προμήθεια εργαλείων δενδροκηπουρών»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Μελέτη της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 998,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κ.Α. 35-7131.003 (Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου)
CPV: 44510000-8 [Εργαλεία]

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/

ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ
1 Θαμνοκοπτικό  ελαφρύ τεμ. 1 605,00 605,00
2 Αλυσοπρίονο τεμ 1 200,00 200,00
Σύνολο   805,00
ΦΠΑ  24%   193,20
Τελικό σύνολο   998,20

 

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά να κατατεθούν και οι ΚΑΔ της επιχείρησης.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο προμηθευτής βαρύνεται με την όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής των προς προμήθεια ειδών στα σημεία παράδοσης.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της ποσότητας της προμήθειας και όχι για επιμέρους τμήματα αυτής. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την κατάθεση της προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καλή ποιότητα των ειδών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.