Προμήθεια εργαλείων κατάλληλων για την αφαίρεση των πινακίδων των οχημάτων και την σφράγιση των καταστημάτων για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                             Νάξος, 19.11.2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                         Αρ. Πρ.: 20842
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                             Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                               Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570
Mail: xfra@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί εκ νέου για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, έως την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9.00, λόγω της μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην προγενέστερη πρόσκληση σχετικά με την προμήθεια εργαλείων κατάλληλων για την αφαίρεση των πινακίδων των οχημάτων και την σφράγιση των καταστημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη.

 

«Προμήθεια εργαλείων κατάλληλων για την αφαίρεση των πινακίδων των οχημάτων και την σφράγιση των καταστημάτων για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας»

 Κ.Α. 50-7134.002 (Προμήθεια εργαλείων αφαίρεσης πινακίδων)

CPV: 44510000-8 (Εργαλεία)

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών.
Παράλληλα για την εξόφληση της δαπάνης, με την κατάθεση του παραστατικού ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (δίδεται από το Δήμο)
  2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνημμένο

 

                                                                                    Ο Δήμαρχος

καα,

Κατσαράς Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

Σχόλια are closed.