Ο Δήμαρχος Νάξου
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια εργαλείων για την υπηρεσία ύδρευσης Δήμου Νάξου συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.943,43 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 11/11/2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, ποσού 1.247,20 €.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου (τηλ. 2285360113).

Διαβάστε τη Διακήρυξη

Comments are closed.