ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Νάξος,  29 /12/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        Αρ. Πρωτ. 26501
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου  
Τηλέφωνο: 2285360-153
ΦΑΧ :2285023570 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
( ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
Προκηρύσσει  πρόχειρο  διαγωνισμό για την Προμήθεια  Εργαλείων των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας , πρασίνου, και Σιδηρουργού   του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2015, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  6.811,84 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% , και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  από οικονομική άποψη προσφορά. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την   20 /1/2016, ημέρα                              Τετάρτη  και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει  να καταθέσει προσφορά  για όλα τα  εργαλεία  της κάθε ομάδας  , είτε για μία από τις  τρείς   ομάδες ή είτε για όλες τις ομάδες των  εργαλείων  . 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς το  Φ.Π.Α.) των  εργαλείων    για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό. 
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60153) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α. 
Πολυκρέτης Εμμανουήλ 
Αντιδήμαρχος  

Σχόλια are closed.