Ο Δήμος Νάξου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό  , προϋπολογισμού δαπάνης με τον ΦΠΑ, σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00)  Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση της προμήθειας :

Προμήθεια των ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών στο Δήμο Νάξου μέσω της υλοποίησης έργου επίδειξης των ευρυζωνικών δικτύων και εφαρμογών
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμου 14/9/2009 και ώρα 12:00.

Διαβάστε τη Διακήρυξη

Σχόλια are closed.