Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών και εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                           Νάξος, 10/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                      Αρ. Πρ.: 22486
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                  Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                     
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360155
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη πολυετή δαπάνη, έως και την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 11.00 π.μ.:

Προμήθεια «Ηλεκτρικών Ειδών και εξοπλισμού των υπηρεσιών

          του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019»

ΚΑ: 10-7135.019, CPV: 39710000-2 [Ηλεκτρικές Συσκευές]

Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.140,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

 ΜΟΝ.

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

1 Αφυγραντήρας (70 τ.μ.) Τμχ 1 190 190
2 Αφυγραντηρας (120 τ.μ.) Τμχ 1 260 260
3 Ψυγείο 98 (lt) έως 113 lt Τμχ 1 190 190
4 Ηλεκτρικές σκούπες Α+ Τμχ 2 140 280
 
  ΣΥΝΟΛΟ 920,00
  ΦΠΑ 24% 220,80
  ΤΕΛΙΚΟ 1.140,80

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική περιγραφή. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών και τα απαιτούμενα της Υπηρεσίας.

Συνημμένο αρχείο

 

                                                                                    Ο Δήμαρχος

καα,

Νικόλαος Βαθρακοίλης

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.