ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr
Αρ. πρωτ.: 23830/2023   ΑΔΑΜ: 23PROC014029615

Προς: ΑΦΟΙ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ Ο.Ε. EXPERT / Ηλεκτρικά Είδη

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών

Διά της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τον 1ο και 2ο Παιδικό», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15.00.

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις του ΚΑ 15-7135.021 έτους 2023:

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

 ΜΟΝ.

1 Ψυγείο Τμχ 1 927,419
2 Βραστήρας Τμχ 1 28,225
3 Ραβδομπλέντερ Τμχ 1 64,516
4 Τηλέφωνο Ασύρματο Τμχ 1 32,258
5 Φορητό ηχείο Bluetooth Τμχ 1 68,548
6 Τηλεόραση smart led 32’’ Τμχ 1 250,00
7 Σκούπα υγρών/στερεών Τμχ 1 241,935
       
    ΣΥΝΟΛΟ 1.612,90
    ΦΠΑ 24% 387,10
    ΤΕΛΙΚΟ 2.000,00

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών για τον 1ο και 2ο Παιδικό» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου
Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.