Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για το Γραφείο Διοίκησης και τις δομές της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος,    15-12-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ.: 2041
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                Προς: ΑΦΟΙ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ Ο.Ε.
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : ΠΑΡΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για το Γραφείο Διοίκησης και τις δομές της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έως την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, 10:00π.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών που θα αγοραστούν, θα τοποθετηθούν στα κτίρια του Γραφείου Διοίκησης, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.
Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός εφτά (7) ημερών από την υπογραφή της σχετικής ανάθεσης, στους χώρους όπου θα υποδείξει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση και κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο της.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Συνημμένα:
1. Μελέτη-Τεχνική Περιγραφή

Σχόλια are closed.