Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τις Ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προκηρύσσει
Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την « Προμήθεια
Ηλεκτρολογικού υλικού για τις Ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου », συνολικού
προϋπολογισμού 94.420, 29 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Αναθέτουσα αρχή
Στοιχεία Επικοινωνίας : Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Χώρα
Νάξου, Τ.Κ 84300, NUTS : 422 , 228 53601 2 8 1 32 CPV : 31681410 0 ηλεκτρολογικό
υλικό Πληροφορίες: Σταμάτιος Βερύκοκκος
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, ηλεκτρολογικού
υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Η Προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού για τις απαιτούμενες επισκευές και συντηρήσεις
του δικτύου του ηλεκτροφωτισμού και των λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου.
Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερις 4 ) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης Διενέργεια διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέσω της
διαδικτυακής πύλης www promitheus gov gr Αύξων αριθμός Συστήματος : 75779
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ :24 Ιουνίου 201 9
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 8 η του μηνός
Ιουλίου 201 9 και ώρα 15 :00 μ. μ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας
δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα .

 

Συνημμένα Έγγραφα

 

Σχόλια are closed.