Προμήθεια  Ηλεκτρολογικού υλικού για τις Ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια  Ηλεκτρολογικού υλικού για τις Ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου », συνολικού προϋπολογισμού 94.420,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας : Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, NUTS : 422 , Τηλ. 2285360128-132, cpv:  31681410-0 ηλεκτρολογικό υλικό   Πληροφορίες: Σταμάτιος Βερύκοκκος.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, ηλεκτρολογικού υλικού  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου .

Αναλυτική περιγραφή του  φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Η Προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού για τις απαιτούμενες επισκευές και συντηρήσεις του δικτύου του ηλεκτροφωτισμού και των λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερις  (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

Διενέργεια διαγωνισμού : θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Αύξων αριθμός Συστήματος : 68913

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 31 Δεκεμβρίου   2018.

Καταληκτική ημερομηνία   υποβολής των προσφορών ορίζεται η  28 η  του μηνός Ιανουαρίου 2019  και ώρα 23:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα .

Εγγυητική Επιστολή : Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο σύστημα στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό ίσο με  1.522,91 ευρώ .

Χρηματοδότηση:  Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου των οικονομικών ετών 2018 & 2019 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, τον

Α) ΚΑ: 10-6673.001 , με το ποσό των 0,01 για το έτος 2018 και με το ποσό των 8.473,39 ευρώ  για το έτος 2019

β) τον κωδικό 20-6662.001  με το ποσό των 0,01 ευρώ για το έτος 2018 και το ποσό των 70.684,14 ευρώ το  έτος 2019

και τον Κ.Α 25-6662.001 ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΌ 0,01 ΕΥΡΏ για το έτος 2018 και με το ποσό των 15.262,73 ευρώ για το έτος 2019  (ΑΑΥ:1750,1751 και 1752/2018).

Πρόσβαση στα έγγραφα : Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα  της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου  www.e-naxos.eu.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό  τεύχος της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στον ισότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑΜ: 18PROC004246706

Η Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑΜ καθώς και στον ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑ , επίσης στον ιστότοπο του Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων www.e-naxos.e και στον Ελληνικό τύπο. .

Συνημμένα αρχεία

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Ν. Μαργαρίτης

 

 

Comments are closed.