ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
                                                                                                       Νάξος, 3/10/2011                      
                                                                                                          αρ.πρωτ :  12548   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού  συντήρησης και επισκευής  δικτύου ηλεκτροφωτισμού έτους 2011    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού  συντήρησης και επισκευής  δικτύου ηλεκτροφωτισμού    έτους 2011 , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 52.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 31/10/2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης   των προϊόντων για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό ήτοι ποσό 2.241,38 ευρώ.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Διακήρυξη
Τεχνική Περιγραφή
Τεχνικές Προδιαγραφές
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Προμέτρηση
Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός Προσφοράς

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
             κ.α.α.

Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.