ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ 2010

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ       
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου 2010 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.966,34 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 15%, και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 30/04/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, ποσού 1.648,32 €.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου (τηλ. 2285360113).
Η διακήρυξη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές δημοσιεύονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-naxos.eu.

Διαβάστε τα συνημμένα έγγραφα

Διακήρυξη
Ενδεικτικός Οικονομικός Πίνακας
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Συγγραφή υποχρεώσεων
Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο  Δήμαρχος κ.α.α.
Τσαγκλής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος

                                                                                                               

Σχόλια are closed.