ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&                       Νάξος, 09/12/2014
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ.: οικ. 23894
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
Προκηρύσσει Ανοικτό  Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 69.368,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 23/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.).
Τα έξοδα δημοσίευσης, του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την  ΔΤΥ (τηλ. 22853-60113) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
Αργύριος Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.