Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης ΒΙΟΚΑ ΔΚ Κουφονησίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. Πρωτ.: 23342/2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            ΑΔΑΜ: 23PROC013980630
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Email: mzazani@naxos.gov.gr
Προς: Δημήτριο Καλαμάρα / dKautomations Τηλέφωνο: 2285029423 Ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης ΒΙΟΚΑ ΔΚ Κουφονησίου», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Τετάρτη 20/12/2023 και ώρα 15.00. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

α/α Περιγραφή και θέση ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Πίνακας αυτοματισμού 1 7.000,00 7.000,00
2 Τερματικοί διακόπτες 2 200,00 400,00
3 Ηλεκτροβάνες 2 200,00 400,00
      ΣΥΝΟΛΟ 7.800,00
      ΦΠΑ 24% 1.872,00
      ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 9.672,00€

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης ΒΙΟΚΑ ΔΚ Κουφονησίου» ή αντί αυτής, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου. Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ.
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.
4. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.