Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 17085/2022 ΑΔΑΜ: 22PROC011297947

Προς:
Γεώργιο Δεουδέ Ενοικίαση ηχητικών & φως, εμπορία-επισκευή ηλεκ/νικών, ραδιο-τηλεοπτικές υπηρεσίες

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Συμβούλιο»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 10-7135.021, με ποσό ύψους 11.160,00 €, ως ακολούθως:

α/α Περιγραφή ειδών Μον. μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο εκτιμώμενης αξίας
1 Κεντρική Μονάδα Συνεδριακού ΤΜΧ 1 1.500,00 1.500,00
2 Μικροφωνική Μονάδα Προέδρου ΤΜΧ 1 250,00 250,00
3 Μικροφωνική Μονάδα Συνέδρου ΤΜΧ 19 200,00 3.800,00
4 Καλώδιο σύνδεσης τύπου Τ ΤΜΧ 20 10,00 200,00
5 Extension cable ΤΜΧ 2 100,00 200,00
6 HD Tracking Camera ΤΜΧ 1 150,00 150,00
7 Conference management software ΤΜΧ 1 500,00 500,00
8 Χρονόμετρο και κονσόλα ελέγχου ΤΜΧ 1 700,00 700,00
9 Βιντεοπροβολέας ΤΜΧ 1 1.000,00 1.000,00
10 Εργασίες Υπηρεσία 1 700,00 700,00
ΣΥΝΟΛΟ 9.000,00
ΦΠΑ 24% 2.160,00
ΤΕΛΙΚΟ 11.160,00

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Συμβούλιο» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
5. Δήλωση: α) διαβεβαίωση για την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών, β) η όποια μεταφορά των ειδών θα βαρύνει τον ανάδοχο
6. Τεχνικές Προδιαγραφές: συμπληρωμένη η δήλωση συμμόρφωσης της Μελέτης

Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.