ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νάξος, 20/09/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρ.: 16463

 Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                             Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : Τμήμα προμηθειών

Τηλέφωνο: 2285360156

FAX: 22850-23570

Email: xfra@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, έως την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 9.00:

«Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών – Πολιτική Προστασία»

ΚΑ: 70-7135.106

CPV: 31120000-3 [Γεννήτριες]

Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 70-7135.106. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική περιγραφή. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Για την εξόφληση της δαπάνης, με την κατάθεση του παραστατικού ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
  2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ
  1. H προσφορά  και τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν  να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο  Email: xfra@naxos.gov.gr μέχρι την καταληκτική ώρα.

Ο Δήμαρχος καα,

Νικόλαος Σιδερής

Αντιδήμαρχος

Συνημμένα: Μελέτη

Σχόλια are closed.